برنامه ای بنویسید که یک عدد گرفته و دو برابر آن را نمایش دهد ؟

ساخت وبلاگ

چکیده : ... با عنوان : بخوانید :

برنامه ای بنویسید که طول و عرض مستطیلی را مقدار دهد و محیط و مساحت آن را محاسبه کرده و نمایش دهد

int i = 10,j = 5;
Console.WriteLine("mohit=" + (i+j) * 2);
Console.WriteLine("masahat=" + (i * j));
Console.ReadKey ();

برنامه ای بنویسید که یک عدد گرفته و دو برابر آن را نمایش دهد ؟...
ما را در سایت برنامه ای بنویسید که یک عدد گرفته و دو برابر آن را نمایش دهد ؟ دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : دوشنبه 27 فروردين 1397 ساعت: 22:44

چکیده : ... با عنوان : برنامه ای بنویسید که یک عدد گرفته و دو برابر آن را نمایش دهد ؟ بخوانید :
int  a ;                                                           برنامه ای بنویسید که یک عدد گرفته و دو برابر آن را نمایش دهد ؟...ادامه مطلب
ما را در سایت برنامه ای بنویسید که یک عدد گرفته و دو برابر آن را نمایش دهد ؟ دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 4 تاريخ : دوشنبه 27 فروردين 1397 ساعت: 22:44